หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-C-0027

Rating

-

Price

3,900,000

Property Type

Comercial Building

Land Area

80.00 sq.m.

Home Area

284.00 sq.m.

Project Name

-

Location

18 (เดิม 22/211) ซอยโชคชัย 4 ซอย42 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว Bangkok 10230

Doc Deed Number

296

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other nearby properties