หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-B-0109

Rating

-

Price

4,190,000

Property Type

Townhome

Land Area

86.80 sq.m.

Home Area

240.00 sq.m.

Project Name

ภิรมย์สุข

Location

32 (เดิม 99/211) ซอยลาดพร้าว-วังหิน11 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว Bangkok

Doc Deed Number

11203

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other nearby properties