ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทสายงานพัฒนาและบริหารองค์กร

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

สายงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท

สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร

2. ภารกิจหลัก

            บริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดสายงานพัฒนาและบริหารองค์กร ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณขององค์กร การจัดการบริหารความเสี่ยง ตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน รวมถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการการรับ การจ่าย
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และการวางแผนทางการเงินของบริษัท รวมถึงบริหารจัดการในการจัดซื้อจัดจ้าง และการสนับสนุนอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ

ด้านวางแผน

            - กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

            - กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสายงานพัฒนาและบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

            - วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผน เพื่อกำหนดแนวทางและติดตามแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

ด้านบริหารงาน

            - มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสายงานพัฒนาและบริหารองค์กร

            - เสนอความเห็น หรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสายงานพัฒนา
และบริหารองค์กร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            - ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

            - บริหารจัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ในตนเองและถ่ายทอดต่อบุคลากรในองค์กรให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้ร่วมกัน

            - ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร

            - กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

ด้านบริหารจัดการงบประมาณ

            - บริหาร กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งปัจจุบัน    : ผู้จัดการฝ่าย ระดับ 9 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

การศึกษา              : จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร นิติศาสตร์
                          หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์         : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี

                            : มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

(หากมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        - มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติระดับสูง

                        - มีภาวะความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในระดับสูง

                        - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในระดับสูง

                        - มีทักษะการบริหารจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากรในระดับสูง

                         - สามารถให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินงานที่รับผิดชอบ


สมัครงานออนไลน์
ลูกจ้างในตำแหน่งชำนาญการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจหลัก

ร่วมวางแผนการตรวจสอบ ดำเนินการปฏิบัติงาน และร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งปัจจุบัน   

: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป

การศึกษา          

: ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์     

: มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบด้าน IT อย่างน้อย 3 ปี

: มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง

: certificate (CIA CPIAT CPA TA) จะพิจารณาพิเศษ

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        : ทักษะด้านตรวจสอบภายใน

                        : ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์

                        : ทักษะในการบริหารความเสี่ยง

                        : ทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ

                        : ความชำนาญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานตรวจสอบภายใน


สมัครงานออนไลน์
ผู้ชำนาญการ ส่วนงานคดี

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

สังกัด

ผู้ชำนาญการ

ส่วนงานคดี 1 ฝ่ายกฎหมายและงานคดี

2. ภารกิจหลัก

            รับผิดชอบคดีพอร์ตสินเชื่อรายใหญ่ (มูลค่า 20 ล้านขึ้นไป)  สนับสนุนภารกิจหลักในการเรียกรับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมาย

 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดเตรียมงานคดี ส่วนกระบวนการฟ้องดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ คดีบุริมสิทธิจำนอง และคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนจบระบวนการทางศาลชั้นพิจารณาคดี เช่น ออกหนังสือทวงถาม ,ฟ้องดำเนินคดี ,คำพิพากษา ,ติดตามหมาย
และคำสั่งดำเนินการตามหมายศาล ติดตามผลความคืบหน้าของคดี รวมไปถึงการอุทธรณ์/ฎีกา

- จัดเตรียมคดีหลังมีคำพิพากษาติดตามกระบวนการออกหมายบังคับคดี เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการขั้นบังคับคดีถึงกระบวนการประกาศขาย ,ดำเนินการตามหมายหนังสือสำนักงานบังคับคดี ,ตลอดจนยื่นคำร้องต่าง ๆ และสืบทรัพย์ลูกหนี้

- ประสานงานติดต่อสำนักงานกฎหมายภายนอกนอก จัดทำคำสั่งการดำเนินการ มอบหมายงานต่าง ๆ

- ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานกฎหมายและสรุปข้อมูล รายงานความเคลื่อนไหวและการดำเนินของสำนักงาน

- ทำเบิกค่าวิชาชีพ,ค่าธรรมเนียมศาล ค่าวิชาชีพที่สำนักงานภายนอกทำเบิกเข้ามาทุกสำนักงาน ,ทำเบิกค่าธรรมเนียมศาลต่าง ๆ ตามหมายศาล

 

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษา            : จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

ประสบการณ์        : มีประสบการณ์รวมที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดี การบังคับคดี รวมไม่น้อยกว่า 5 ปี

                        : มีใบอนุญาตว่าความและเคยว่าความให้กับสถาบันการเงินในคดีลูกหนี้รายใหญ่ (จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)

                          (หากมีประสบการณ์ทำงานจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        - มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                        - มีทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

                        - มีความชำนาญในการทำงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานกฎหมาย

                        - มีความทุ่มเทในการทำงานและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

                        - มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Powerpoint


สมัครงานออนไลน์