ร่วมงานกับเรา

ผู้จัการฝ่ายกฎหมายและงานคดี

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

ฝ่าย/สำนัก

สายงาน

ผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายกฎหมายและงานคดี

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

2. ภารกิจหลักหน่วยงาน

            บริหารจัดการด้านการฟ้องดำเนินคดีและการบังคับคดี สนับสนุนภารกิจหลักในการเรียกรับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมาย

 

            3.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ในการกระบวนการฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้รายใหญ่ ลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้เช่าซื้อ

            3.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ในการกระบวนการบังคับคดี และการดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

            3.3 บริหารจัดการบุคลากรและพัฒนาบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งประเมินผลและติดตามกำกับดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            3.4 จัดทำแผน บริหารจัดการ และกำกับตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของฝ่ายกฎหมายและงานคดี เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

            3.5 ให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือกรณีมีปัญหา หรือมีอุปสรรคในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วง ไม่ขัดกับแนวปฏิบัติงานของบริษัท และพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน

 

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งปัจจุบัน   : หัวหน้าส่วน ระดับ 8 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

การศึกษา            : จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

ประสบการณ์        : มีประสบการณ์รวมที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดี การบังคับคดี รวมไม่น้อยกว่า 8 ปี

                          (หากมีประสบการณ์ทำงานจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

                        : มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        : มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน

                        : มีบทบาทในการเป็นผู้นำระดับสูง

                        : มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในระดับสูง

                        : มีทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ

 


สมัครงานออนไลน์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้รายใหญ่

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

ฝ่าย/สำนัก

สายงาน

ผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายบริหารหนี้รายใหญ่

สายงานธุรกิจ

2. ภารกิจหลักหน่วยงาน

            ดำเนินการเรียกรับชำระหนี้จากลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) สำหรับสินเชื่อรายใหญ่ ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย หรือตามที่บริษัทกำหนด ให้ได้ข้อยุติและได้รับชำระเงินคืนสูงสุด ตามเป้าหมาย

3. หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ

            3.1 กำหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการพอร์ตลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) สำหรับสินเชื่อรายใหญ่ ให้ได้รับข้อยุติและได้รับชำระเงินสดคืนตามเป้าหมายและงบประมาณของฝ่ายบริหารหนี้รายใหญ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

            3.2 บริหารจัดการเยี่ยมชมกิจการหรือโครงการของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้

            3.3 กำกับดูแล PORT การปรับโครงสร้างหนี้ของฝ่ายบริหารหนี้รายใหญ่ให้มีการกระจายตัวที่เหมาะสมและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และให้มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

            3.4 บริหารจัดการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ในความรับผิดชอบ (รายใหญ่)  ให้ได้ข้อยุติภายในกำหนดระยะแผนงาน
ของ บสอ.

            3.5 ติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินคดี / บังคับคดีของลูกหนี้ที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            3.6 บริหารจัดการบุคลากรและพัฒนาบุคลากร ภายใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งประเมินผลและติดตาม กำกับดูแลการทำงานให้ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            3.7 จัดทำแผน  บริหารจัดการ และกำกับตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของฝ่ายบริหารหนี้รายใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

            3.8 ให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือกรณีมีปัญหา หรือมีอุปสรรคในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วง ไม่ขัดกับแนวปฏิบัติงานของบริษัทและพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งปัจจุบัน    : รองผู้อำนวยการ (หรือเทียบเท่า)

การศึกษา            : จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การบริหารการจัดการ, การเงิน การตลาด หรืออื่น ๆ

ประสบการณ์        : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสินเชื่อ ด้านการแก้ไขหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 8 ปีขึ้นไป

                          (หากมีประสบการณ์ทำงานจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

                        : มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        : มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน

                        : มีบทบาทในการเป็นผู้นำระดับกลาง

                        : มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในระดับกลาง

                        : มีทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ


สมัครงานออนไลน์
ผู้ชำนาญการ 2 บริหารหนี้รายใหญ่

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

ส่วน

ฝ่าย/สำนัก

สายงาน

ผู้ชำนาญการ 2

บริหารหนี้รายใหญ่ 1

บริหารหนี้รายใหญ่

สายงานธุรกิจ

2. ภารกิจหลัก

            ดำเนินการบริหารจัดการลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ตามพอร์ตที่ได้รับมอบหมายสำหรับสินเชื่อรายใหญ่ที่มีเงินต้นตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ให้ได้รับข้อยุติและได้รับชำระเงินสดคืนอย่างรวดเร็ว

3. หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ

            3.1 วิเคราะห์ลูกหนี้เพื่อนำเสนอแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถและนำเสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

            3.2 ออกสำรวจหลักประกันและเยี่ยมชมกิจการหรือโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสม หรือกระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างหนี้

            3.3 ดูแลลูกหนี้ให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้ครบถ้วน

            3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

            3.5 สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่มีการร้องขอ

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งปัจจุบัน    : ผู้ชำนาญการ 1 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

การศึกษา            : จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ

ประสบการณ์        : มีประสบการณ์รวมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

                        (มีประสบการณ์ทำงานที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์จะได้รับพิจารณาพิเศษ)

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        - มีทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงินระดับสูง

                        - มีทักษะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์

                        - มีทักษะในการเจรจาต่อรองระดับกลาง

                        - มีความชำนาญในการทำงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารหนี้

                        - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

 


สมัครงานออนไลน์
พนักงานการเงิน

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

ส่วน

ฝ่าย/สำนัก

สายงาน

ลูกจ้างตามระยะสัญญา

การเงิน

บริหารองค์กร

สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร

2. ภารกิจหลัก

            สนับสนุนการดำเนินงานส่วนการเงินให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ

            3.1 จัดทำรายการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

            3.2 จัดทำกระทบยอดบัญชีที่ใช้ในการเบิกจ่าย

            3.3 จัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่าย

            3.4 สรุปยอดค่าใช้จ่ายตามวันที่กำหนด

            3.5 สนับสนุนการจัดทำระบบบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการเงิน

            3.6 จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

            3.7 สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษา            : จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรืออื่น ๆ

ประสบการณ์        : มีประสบการณ์รวมด้านการเงินรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี

                          (มีประสบการณ์ทำงานที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์จะได้รับพิจารณาพิเศษ)

ความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

                        - มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินระดับต้น

                        - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน

                        - มีความรู้ความสามารถในการทำงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเงิน

                        - มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Powerpoint


สมัครงานออนไลน์