รู้จัก IAM

ประวัติความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (Islamic Bank Asset Management Ltd : IAM) (บสอ.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่หลักในการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เพื่อนำไปบริหารจัดการ จำหน่าย เจรจาแก้ไข ปรับโครงสร้างหนี้ เรียกเก็บหนี้ ด้วยมาตรการทางกฎหมาย หรือดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กรภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจของ IAM คือ บริหารจัดการหนี้สิน โดยทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ในการรับโอนหนี้ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Financing : NPF) ในส่วนลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม มูลค่าจำนวน 48,000 ล้านบาท รวมถึงหลักประกันของสินทรัพย์จาก ธอท. และนำไปบริหารหรือจำหน่ายเท่านั้น ตลอดจนดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอ โดย IAM จะบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่รับโอนมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยมาตรฐานทางกฎหมาย เจรจาแก้ไขหนี้ต่างๆ ตามหลักชะรีอะฮ์ (หลักการศาสนาอิสลาม) การดำเนินคดี บังคับคดี และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

สำหรับ IAM มีสินทรัพย์กว่า 48,000 ล้านบาท จำนวนลูกหนี้กว่า 28,000 ราย ครึ่งหนึ่งโดยประมาณอยู่ระหว่างดำเนินคดีและบังคับคดี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่มีสินทรัพย์เกินกว่า 20 ล้านบาท มีเพียงไม่เกิน 200 ราย และมีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท มีจำนวนรายมากกว่า 28,000 รายคณะกรรมการบริษัท

 

โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารผู้บริหารระดับสูง

นางโศรยา ลิมปิทีป
ผู้จัดการบริษัท
  020555999 ต่อ 1000  [email protected]

นายเจนวิทย์ ยกบัตร
ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
สายงานธุรกิจ
  020555999 ต่อ 2222  [email protected]
- ว่าง -
ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
- ว่าง -
ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร

ผู้บริหารฝ่ายงาน / สำนัก

นางสาวโพธิไท ควรนิยม
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารหนี้รายใหญ่
สายงานธุรกิจ
  020555999 ต่อ 2067  [email protected]
นางสาวธนิษฐา พงศ์นพรัตน์
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารหนี้รายย่อย
สายงานธุรกิจ
  020555999 ต่อ 2201  [email protected]
นายอานนท์ บุญส่งประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
สายงานธุรกิจ
  020555999 ต่อ 2310  [email protected]
นายวิชัย กอเจริญวิทย์
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายกฎหมายและงานคดี
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
  020555999 ต่อ 2200  [email protected]
นายขวัญชัย วิริยะ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
  020555999 ต่อ 4000  [email protected]
นายสิทธิการณ์ วันสุข
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร
  020555999 ต่อ 3300  [email protected]
- ว่าง -
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารองค์กร
สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร
นางสาวพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่าย
สำนักตรวจสอบภายใน
  020555999 ต่อ 1100  [email protected]