หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-C-0055

Rating

-

Price

1,900,000

Property Type

Comercial Building

Land Area

47.60 sq.m.

Home Area

116.50 sq.m.

Project Name

-

Location

238/40 ซอยไม่มีชื่อ ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร Bangkok 10900

Doc Deed Number

4800

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other nearby properties