หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-A-0070

Rating

-

Price

2,350,000

Property Type

House

Land Area

579.60 sq.m.

Home Area

285.10 sq.m.

Project Name

-

Location

12/5(ไม่ติดป้าย) ซอย- ถนนสายบ้านใต้-บ้านท่าหิน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม Krabi 81120

Doc Deed Number

22362

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other properties in the same province
Other nearby properties