หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-B-0111

Rating

-

Price

1,200,000

Property Type

Townhome

Land Area

80.00 sq.m.

Home Area

111.00 sq.m.

Project Name

-

Location

399/6 ซอยเจดีย์หักนอก (ฝั่งวัด) ถนนเจดีย์หัก-เขางู ทล.3291 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี Ratchaburi

Doc Deed Number

96114

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share

Contact Sales

นางสาวอมรรัตน์ ทบหลง
ผู้ชำนาญการ 1 ส่วนพัฒนาทรัพย์สิน

Loan Calculation

{{number_format(PMT(interest_rate/12/100,period*12,loan))}}

Note Calculations and costs are approximate calculations for reference only.

Other properties in the same province
Other nearby properties