IAM จัดกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

19/03/2567

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) ให้กับบุคลากรทุกคน

     โดยได้รับเกียรติจากนางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท กล่าวถึงการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy จึงขอสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

     ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการทุจริตหรือกระทำการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร ของ บสอ.ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า อาคารเอ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ