บสอ. แต่งตั้งประธานกรรมการ

20/12/2566

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด แทนประธานกรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ปัจจุบัน นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ข่าวอื่นๆ