บสอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ของ บสย.

05/10/2565

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท เข้าเยี่ยมชมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างหน่วยงาน ณ บสย. F.A. Center ชั้น 1 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ