บสอ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ กรมบังคับดี ว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

22/03/2565

   เมื่อวานนี้ 21 มีนาคม 2565 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี กับ กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน โดยเฉพาะการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยการผ่อนผันภาระหนี้สินภาคครัวเรือน อันจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

   โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี และ นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกัน  และกัน ในการจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีระหว่างลูกหนี้ตามคำพิพากษาของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดโครงการและการให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ