บสอ. จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร “Growth Mindset for Success and Professional Image”

08/07/2565

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร “Growth Mindset for Success and Professional Image” โดย ดร.ประณม ถาวรเวช ดร.ตรีมินทร์ เกษมวิรัตพงศ์ และทีมงาน ณ โรงแรม Buddy Oriental Riverside จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมสัมมนาเกิด passion ในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด พร้อมนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

     ทั้งนี้ยังได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวอื่นๆ