บสอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการปี 2566

30/08/2565

     บสอ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปี 2565 และร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 โดยได้้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริษัท นำโดยคุณญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ คุณสุธารักษ์ ธีร์จันทึก กรรมการ และคุณนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร กรรมการ เข้าร่วมสัมมนา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The Graph Hotel ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

     โครงการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปี 2565 และผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ของบริษัท และจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละฝ่าย

     โดยในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม Workshop ร่วมระดมสมอง หารือทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายเดียวกัน

ข่าวอื่นๆ