บสอ. จัดโครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2565 Happy Work Life With IAM

15/06/2565

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดโครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2565 Happy Work Life With IAM ณ The Zign Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติ จากคุณญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างความผูกพันต่อองค์กร การทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดเวทีคณะกรรมการบริษัทพบพนักงาน เพื่อตอบข้อซักถามของพนักงานทุกระดับ โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวอื่นๆ