บสอ. จัดกิจกรรม MD Talk : IAM Zero Tolerance

17/02/2565

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดกิจกรรม MD Talk EP.2 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ IAM Zero Tolerance โดยได้รับเกียรติจากคุณโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท ได้กล่าวถึงนโยบาย “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางภาครัฐให้ความสำคัญ และ บสอ. ในฐานะที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการทุจริตหรือกระทำการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามแผนการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป

     โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ