ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(บสอ. มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส)

ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ ท่านพลาดข้อมูล ข่าวสาร ข้อความของบริษัท