หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale

Property Code

61IAM-A-0028

Rating

-

Price

990,000

Property Type

House

Land Area

404.00 sq.m.

Home Area

228.00 sq.m.

Project Name

-

Location

35 ซอย- ถนนสายบ้านบาลูกา-บ้านอูเปาะ(ยล.2016) กอตอตือร๊ะ รามัน Yala 95140

Doc Deed Number

4533

Documents for the purchase of property
Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other nearby properties