หมายเหตุ
  1. เป็นการขายตามสภาพ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Property Group

Property For Sale at Auction

Red Case Number

ผบ.1330/2558

Rating

-

Appraisal Price

54,808,836.75

Property Type

Land and Building

Land Area

9,949.20 sq.m.

Home Area

-

Project Name

-

Location

Sisaket

Doc Deed Number

37365, 37366, 37367, 37477, 83219 และ 83436

Print/Download information of this page
 Print/Download
Share
Other nearby properties