IAM แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

10/05/2023

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 แต่งตั้งบุคคลที่ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บสอ. ดังนี้

     นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับนายสมศักดิ์ วรวิจกษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำหรับนางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่วนผู้แทนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง

Other News