IAM พบ BAM เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และหารือการบริหารจัดการธุรกิจบริหารสินทรัพย์

03/02/2023

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) นำโดย นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการบริษัท นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร กรรมการบริษัท นายพีระพันธ์ เหมะรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานพัฒนาและบริหารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก. หรือ BAM) นายบัณฑิต อนันตมงคล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ หารือการบริหารจัดการธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) การบริหารจัดการหนี้ NPL การบริหารจัดการจำหน่ายทรัพย์ NPA รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสาร เนื่องจาก BAM เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถ.สุรศักดิ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

Other News