IAM จัดโครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2566 “IAM for Green IAM for Life”

14/06/2023

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดโครงการสัมมนาพนักงานประจำปี 2566 “IAM for Green IAM for Life” ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร การทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

     นอกจากนี้ในวันที่สองได้มีการสรุปแผนงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยนางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท พร้อมสรุปและกล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้

Other News