IAM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทิศทางในอนาคต IAM (Strategic Positioning)

03/08/2023

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทิศทางในอนาคต IAM (Strategic Positioning) โดยได้รับเกียรติจากนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยนางโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม เพื่อกำหนดแผนวิสาหกิจ บสอ. ปี 2567 – 2571 และทราบถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) ณ ห้องแลงคาสเตอร์ 6-7 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

Other News