บสอ. บริจาคพัสดุให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว

06/01/2022

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) โดย คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีมติให้จำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร โดยได้บริจาคมอบให้กับมูลนิธิสวนแก้ว (องค์กรสาธารณประโยชน์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการ CSR ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

Other News