บสอ.จัดอบรมระบบงาน e-Saraban ในรูปแบบออนไลน์

24/02/2022

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) จัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบ Onsite และ Online เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ (e-Saraban) การรับ-ส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ตามนโยบาย Paper Less โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชฎา สิริธนกุล ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิยากรในการอบรมครั้งนี้

โดย บสอ. มีกำหนดใช้ระบบงาน e-Saraban (Go live) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขององค์กร ในการยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน โดยมีความพร้อมทั้งด้านบุุคลากร ฐานข้อมูล การถ่ายทอดองค์์ความรู้ เพื่่อรองรัับการเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่งยืืน

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสยาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 18 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

Other News