ใบสมัครงาน

ชี้แจ้ง : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนทุกช่อง หากกรอกไม่ถ้วน บสอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัครงานของท่านกรณีช่องใดไม่มี ให้กรอกว่า “ไม่มี” หรือ “-”

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านที่อาศัยเป็น

สถานภาพทางทหาร

ท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่

กรณีเคยเปลี่ยน

ประวัติครอบครัว

สถานภาพ

กรณีมีบุตร

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวช.

ปวท./ปวส./อนุปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ

ประกาศนียบัตรต่างๆ

ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
ลำดับ 4

ความถนัดทางด้านภาษา

แนบหนังสือรับรองถ้ามี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาอื่น

ความสามรถพิเศษ

พิมพ์ดีด

คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

เรียงลำดับจากปัจจุบันก่อน

ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
ลำดับ 4

บุคคลอ้างอิง

พนักงานในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งท่านรู้จักดี (ถ้ามี)

บุคคลอ้างอิงที่รู้จักตัวท่านดี

ประวัติอื่นๆ

1.

ท่านเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาหรือไม่

2.

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่

3.

ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่

4.

ท่านเคยเป็นบุคคลล้มละลายอยู่หรือไม่

5.

หรือเป็นบุคคลล้มละลายอยู่หรือไม่

6.

ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่

7.

ท่านเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่

8.

ท่านเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่

9.

ท่านเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครผู้บริหารท้องถิ่นรือไม่

10.

ท่านเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือไม่

11.

ท่านเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่

12.

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม่

13.

ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่

14.

ทราบข่าวการรับสมัครจาก

15.

ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ภายใน

ข้าพเจ้าขอรับรองรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

รายการที่มีลักษณะอาจมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือมีนิติกรรมกับบริษัท หรือปฏิบัติน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ("บริษัท") เก็บรวมรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับใบสมัครงาน เอกสารแนบ (ประวัติส่วนตัว) รายละเอียดบุคคลอ้างอิง รวมถึงสัญชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมที่ให้ไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงานและใช้ในการบริหารงานบุคคลของบริษัท รวมถึงความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเปิดเผยต่อหน่วยงานที่อำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารเกี่ยวข้องกับใบสมัครงานต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง และอาจถูกนำมาพิจารณานำกลับมาเพื่อคัดเลือก ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี