ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม เสริมแกร่ง แต่งตั้งกรรมการใหม่

     

      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารว่องวานนิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ซึ่งอดีตดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

      ด้านนายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “กรรมการท่านใหม่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ถือว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างมาก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของท่าน ที่อยู่ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์มานาน และเคยบริหารพอร์ท NPL ขนาดใหญ่ มามากมาย เชื่อว่าจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน” นายธงรบ กล่าวปิดท้าย