ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สคร.
          บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร. ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ชั้น 11 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563