ข่าวสารและกิจกรรม
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    เนื่องจาก บสอ. ได้มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการการเฝ้าระวัง ดังนี้
    - จัดให้มีเจลล้างมือทั่วสำนักงาน
    - จัดพนักงานทำความสะอาด และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดประตู ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น
    - ทำความสะอาดพื้นสำนักงานและพื้นห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องน้ำทุก 3 ชั่วโมง
    - เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคและไวรัสต่างๆ
    - วัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับหน่วยงานภายในบริษัททุกครั้ง

    ทั้งนี้ ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องการการติดเชื้อไวรัสจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

    ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด