IAM แต่งตั้งกรรมการใหม่

26/04/2024

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ IAM) โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 แต่งตั้งนายนิติ วิทยาเต็ม ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ บสอ. ปัจจุบัน นายนิติ วิทยาเต็ม ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

Other News