ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลว.17 สค 2563
File size : 0.25 Mb | File type : .pdf
Updated : 17 สิงหาคม 2563
ประกาศ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ลว.17.8.63
.
File size : 0.27 Mb | File type : ..pdf
Updated : 17 สิงหาคม 2563
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างประเมินราคาทรัพย์สินของ บสอ.
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างประเมินราคาทรัพย์สินของ บสอ.
File size : 0.27 Mb | File type : ..pdf
Updated : 18 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) เพื่อรองรับระบบบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 โครงการ
ลว. 28 ก.ย. 2563
File size : 0.44 Mb | File type : .28 กย 2563 ประกาศเผยแพร่แผน.pdf
Updated : 28 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร
.
File size : 0.43 Mb | File type : .ศ.2563 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้จัดการ.pdf
Updated : 28 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้จัดการ ลว.30.9.63
.
File size : 0.23 Mb | File type : .pdf
Updated : 30 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับ ส่ง เอกสาร ลว.28.9.63
.
File size : 0.24 Mb | File type : .pdf
Updated : 30 กันยายน 2563
ราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) เพื่อรองรับระบบบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลว.25 ก.ย.2563
File size : 0.30 Mb | File type : .pdf
Updated : 1 ตุลาคม 2563