ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดระเบียบแฟ้มเอกสารภายในห้องมั่นคง ลว.14.8.63
.
File size : 0.31 Mb | File type : .pdf
Updated : 14 สิงหาคม 2563
งานจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลว.17 สค 2563
File size : 0.25 Mb | File type : .pdf
Updated : 17 สิงหาคม 2563
ประกาศ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ลว.17.8.63
.
File size : 0.27 Mb | File type : ..pdf
Updated : 17 สิงหาคม 2563
ราคากลางงานจัดซื้อระบบ Veeam Backup and Replication Server Storage พร้อมติดตั้ง ลว.19.8.63
.
File size : 0.30 Mb | File type : .pdf
Updated : 20 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบ Veeam Backup and Replication ลว. 21.8.63
.
File size : 0.45 Mb | File type : .pdf
Updated : 21 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาด้านพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน ลว.26 ส.ค.2563
ลว.26 ส.ค.2563
File size : 0.26 Mb | File type : .26 สค 2563 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาด้านพิธีการ.pdf
Updated : 26 สิงหาคม 2563
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างประเมินราคาทรัพย์สินของ บสอ.
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างประเมินราคาทรัพย์สินของ บสอ.
File size : 0.27 Mb | File type : ..pdf
Updated : 18 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่งานจ้างเหมาบริการจัดระเบียบแฟ้มเอกสารภายในห้องมั่นคง ลว.14.8.63
.
File size : 0.45 Mb | File type : .pdf
Updated : 14 สิงหาคม 2563