ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง สนง.กฏหมายภายนอก(งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) ลว.15 ต.ค.62
.
File size : 0.26 Mb | File type : .กฏหมายภายนอก..pdf
Updated : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผู้ให้บริการงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์ NPA จำนวน 4 ราย ลว.16 ต.ค.62
.
File size : 0.00 Kb | File type : .pdf
Updated : 16 ตุลาคม 2562
จัดจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มและบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ลว.17/10/62
.
File size : 0.26 Mb | File type : .pdf
Updated : 17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะฯ ไตรมาสที่ 3 ลง 22 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะฯ ไตรมาสที่ 3
File size : 4.99 Mb | File type : .pdf
Updated : 22 ตุลาคม 2562
จ้างเปลี่ยนตำแหน่งกระดานไวท์บอร์ด
.
File size : 0.24 Mb | File type : .pdf
Updated : 25 ตุลาคม 2562
มัดจำถังน้ำดื่ม
.
File size : 0.23 Mb | File type : .pdf
Updated : 25 ตุลาคม 2562
จัดซื้อรางปลั๊กไฟ
.
File size : 0.22 Mb | File type : .pdf
Updated : 25 ตุลาคม 2562
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่องพร้อมบริการแบบรายเดือน
.
File size : 0.25 Mb | File type : .pdf
Updated : 25 ตุลาคม 2562