ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม…จิตอาสา อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

          บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) จัดอบรมพนักงานไอแอม…จิตอาสา ในหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”   เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสภากาชาดไทย ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริง โดยมาให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป

 

          หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR), การช่วยเหลือผู้มีอาการสำลัก, การห้ามเลือด, การปฐมพยาบาลแขนหัก ขาหัก, และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ฯลฯ

          สำหรับพนักงานไอแอม จิตอาสา ที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสภากาชาดไทย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคมในสถาการณ์และชีวิตจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา