ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ในหลักสูตร “IAM Team Building 2019”

         บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) จัดสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ในหลักสูตร “IAM Team Building 2019” เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

         โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง มีความคิดในเชิงบวก และการทำงานในเชิงรุก และที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดี มีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดี