ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม...ต่อต้านการคอร์รัปชั่น


 
   เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตรงกับวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือไอแอม เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์  องค์รัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ได้ตอกย้ำยุทธศาสตร์องค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) แสดงจุดยืนต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
   โดยที่ผ่านมาได้รณรงค์แคมเปญ “ไอแอมไม่รับครับ” “ไอแอมไม่รับค่ะ” อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯไม่มีนโยบายให้พนักงานเรียกรับเงิน สิ่งของ หรืออามิสสินจ้างจากลูกค้าในทุกกรณี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีบันทึกการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว