ข่าวสารและกิจกรรม
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน
     คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก (ประธานคณะอนุกรรมการบริษัท) นายธงรบ ด่านอำไพ (ผู้จัดการบริษัทฯ) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีที่ดีและพลังของแผ่นดิน
     โดยพิธีถวายพระพรจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานบริษัท อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ๓๐ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ