ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ.แต่งตั้งรักษาการผู้จัดการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท
   บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนางโศรยา ลิมปิทีป ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการบริษัทแทนผู้จัดการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและเกษียณอายุราชการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
   ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัทได้ดำเนินการประกาศสรรหาผู้จัดการบริษัทตามแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   พร้อมกันนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายบัณฑูรย์ วงษ์บัณฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท สายงานกฎหมายและพิธีการสินเชื่อ                 และนางสาวภัทรวดี สุวรรณเวช ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานอำนวยการ
   การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ครั้งนี้ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะยาวกับภารกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการบริหารจัดการองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้    ในการบริหารสินทรัพย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐอย่างมืออาชีพ และก้าวเข้าสู่องค์กรแห่ง Digitalization