ข่าวสารและกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓