ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
ไอแอม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี   

    นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกัน ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะได้มอบนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและภารกิจในการจัดตั้งบริษัทฯ โดยมีนายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562