ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19


   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด (“บสอ.” หรือ “ไอแอม”)         ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้รายใหญ่ :
- พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- ลดกำไรใหม่สูงสุด 50%
- นำค่างวดตัดชำระเงินต้นทันที
หมายเหตุ : ลูกหนี้ต้องยื่นนำเสนอภายใน 30 มิถุนายน 2563 และต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย บสอ. จะพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และประวัติผลการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้เป็นสำคัญ

ลูกหนี้รายย่อย :
ผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้ โดยให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) และชำระเฉพาะกำไร   ที่เกิดใหม่เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยลูกหนี้ต้องยื่นคำขอภายในเดือนมิถุนายน 2563
ต้องเป็นลูกหนี้ที่เคยได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้
ต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน โดยลูกหนี้ต้องชำระกำไรค้างชำระ (กำไรใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน) ให้เสร็จสิ้นก่อนการทำนิติกรรมสัญญา
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บสอ. กำหนด
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ บสอ. www.iam-asset.co.th หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือโทรสายด่วน (Hot Line) 02 119 1498 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.