ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ.แต่งตั้งผู้จัดการบริษัท

       
          บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติว่าจ้างและแต่งตั้ง นางโศรยา ลิมปิทีป ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน                                   ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2562 – 2563                   - รักษาการผู้จัดการ
                                           - ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2560 – 2562                     ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 1 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2544 – 2556                   - หัวหน้ากลุ่มงานประสานกรมบัญชีกลาง บริษัท เพลินจิตแอดไวเซอร์ จำกัด
                                          - หัวหน้ากลุ่มงานคำนวณและแบ่งผลกำไร/ขาดทุน และกลุ่มงานบัญชี/การเงิน
                                          - หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการสินทรัพย์
                                          - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 2 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)