ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๘(๑) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากรม ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด โดยต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี (แทนตำแหน่งว่าง)

ท่านที่สนใจสมีครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ >>

ดาวน์โหลดใบสมัคร