ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการส่วนอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

  หน้าที่งานหลัก (Job Summary)

  • จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบตามความเสี่ยงและแผนการตรวจสอบประจำปีโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบและรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ
  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ผ่านกระบวนการต่างๆรวมทั้งการสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้สอดคล้องตามนโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯและหน่วยงานผู้กำกับ
  • ศึกษาและปฏิบัติตามกฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบจรรยาบรรณของพนักงาน รวมทั้งนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้าใจเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • งานตรวจสอบพิเศษหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ 


เจ้าหน้าที่อาวุโส ปรับโครงสร้างหนี้

คุณสมบัติ

  รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ และจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ การปรับโครงสร้างหนี้
  • เจรจา ดูแล ติดต่อประสานงานลูกหนี้ ในการปรับโครงสร้างหนี้
  • จัดทำ/ดูแล เอกสารหลักฐานและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ 
  • อัพเดทสถานะลูกหนี้แต่ละราย เพื่อสรุปเป็น Roport เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขา บริหารธุรกิจ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการในการปรับโครงสร้างหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากสถาบันการเงิน