ประวัติความเป็นมา

■ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (Islamic Bank Asset Management Ltd : IAM) (บสอ.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่หลักในการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เพื่อนำไปบริหารจัดการ จำหน่าย เจรจาแก้ไข ปรับโครงสร้างหนี้ เรียกเก็บหนี้ ด้วยมาตรการทางกฎหมาย หรือดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย
  โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด